ویروس های “نظاره گر”

” ترجمه اختصاصی فصل نیوز ”
ویروس ها ممکن است شما را “نظاره گر” باشند – برخی از میکروب ها در کمین می مانند تا زمانی که میزبان آنها ناآگاهانه به آنها سیگنالی بدهد که شروع به تکثیر کنند و آنها را بکشند.
HIV، ویروسی که باعث ایدز می شود. اچ‌آی‌وی یک Retrovirus رتروویروس ( یک ویروس آران ای است که خود را با استفاده از آنزیم وارونویس در سلول میزبان بازتولید می کند) است که وقتی وارد سلول می‌شود، مستقیماً به کشتار نمی‌رود. در عوض، خود را در کروموزوم ها و لرز های شما ادغام می کند و منتظر لحظه مناسب است تا به سلول دستور دهد تا از آن کپی کند و منفجر شود تا سایر سلول های ایمنی را آلوده کند و در نهایت باعث ایدز شود.

Viruses may be ‘watching’ you – some microbes lie in wait until their hosts unknowingly give them the signal to start multiplying and kill them HIV, the virus that causes AIDS. HIV is a retrovirus that does not go directly on a killing spree when it enters a cell. Instead, it integrates itself into your chromosomes and chills, waiting for the right moment to command the cell to make copies of it and burst out to infect other immune cells and eventually cause AIDS

Associate professor of biological science
University of Mayland

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.