مرور برچسب

فعالان و اندیشمندان

لطفا نام”خانه توسعه آذربایجان”را اصلاح کنید

احتمالا اغلب فعالان و اندیشمندان مرتبط با توسعه شنیده باشند از حدود18سال پیش توسط یکی از استانداران ونمایندگان اسبق اوایل انقلابدراستان،تعداد چند ده تناز جناحیکه در طول این مدت تغییر چندانیدر تعداد وترکیبشاندیده نمیشود را دور هم جمع کرده و…