موج جدید انتصابات در شهرداری

پیش بینی می شود، تغییرات در بدنه مدیران شهرداری وارد فاز جدیدی شده و هوشیار به زودی  گزینه های خود را در  مسئولیت های جدید معرفی نماید.
براساس اخبارغیر موثق رسیده به نبض شورا طی چند روز آینده هوشیار برخی شهرداران مناطق را تغییر داده و  برخی دیگر از شهرداران را با جابه جایی در مناطق دیگر به کارگیری خواهد کرد
بر این اساس ، این تغییرات و جابه جایی هایی در مناطق سه، چهار، پنج ، شش و نه  انجام خواهد پذیرفت. هم چنین تغییراتی در  سازمان های :میادین آتش نشانی سیما و منظر ترافیک،اتوبوسرانی، حمل و نقل ریلی و هم چنین  تغییراتی در دو معاونت شهرداری انجام خواهد گرفت.
براساس شنیده ها تغییراتی نیز در سه مورد از معاونت های مالی اداری مناطق و یکی از روابط عمومی های مناطق به اسرار برخی از اعضای_شورا  و هم چنین معاونت ورزش سازمان فرهنگی انجام خواهد گرفت.به زودی اسامی برخی از گزینه ها جهت تصدی گری پست ها منتشر خواهد گردید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.