آیا برای انتخاب شریک زندگیتان به والدینتان اعتماد دارید؟

” ترجمه اختصاصی فصل نیوز”
فقط به این دلیل که آنها شما را به این دنیا آورده اند، آیا والدینتان می توانند در انتخاب شریک زندگی شما حرفی داشته باشند؟ آیا از آنها مشاوره می خواهید، آن را در نظر می گیرید یا آن را به عنوان یک کار تمام شده معرفی می کنید و آنها را به همسر آینده خود معرفی می کنید و بس؟ از این فرض شروع کنید که آنها فقط بهترین چیزها را برای شما می خواهند و تجربیات زندگی آنها می تواند به شما کمک کند. لحظه ای که ابتکار عمل در مورد بحثی مانند این را با والدین خود به دست می آورید، پل های ارتباطی ایجاد خواهید کرد که می تواند آنچه را که تا آن لحظه بی نقص نبوده ترمیم کند.

Just because they brought you into this world, can your parents have a word in your choice of a life partner? Do you ask for their advice, take it into consideration or do you present it as a done deal, introducing them to your future spouse and that’s that?
start from the premise that they only want what’s best for you and that their life experiences can help you. The moment you take the initiative on a discussion like this with your parents, you will create relationship bridges, which can repair what wasn’t so perfect up to that moment. Maybe you didn’t have the best relationship with your parents, especially when you were a teenager, but when you are at the point of making a decision for your future, don’t ignore them

 

 

 

 

 

 


 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.