مرور برچسب

Virtual Reality

دنیای متاورس

واقعیت مجازی «VR» در متاورس چیست؟ واقعیت مجازی «Virtual Reality» که به اختصار به آن «VR» می‌گویند یک دنیای دیجیتالی است که افراد با ورود به آن و با استفاده از عینک‌های واقعیت مجازی با اشیاء و کلیه وقایه موجود در آن تعامل داشته باشند. به…