مرور برچسب

کارزار

دولت های پس از انقلاب و بی توجهی به شاخص های آبادانی کهن شهر تبریز

1/ تبریز چهارمین شهر بزرگ جهان در عهد صفوی،مهمترین شهر کشور تا اواسط قاجار،و بزرگترین کانون صنعت و تجارت و اقتصاد ایران در قرن گذشته با ۹ بار پایتختی محلی و ملی  و محل شکل گیری اولین های تمدن و نشانه های پیشرفت و نمادهای توسعه از مدرسه تا…