مرور برچسب

قتل عام اقتصادی

اقتصاد، تورم: تورم بنیان های اقتصاد را نابود، در مرحله بعد بنیان اخلاق و دین را از بین میبرد

اقتصاد ، تورم: تورم بنیان های اقتصاد را نابود، در مرحله بعد بنیان اخلاق و دین را از بین میبرد، این اولین بار است در تاریخ ایران بعد از جنگ جهانی دوم با تورم شدید روبروشدیم، که در آن زمان لحظه به لحظه قیمت ها افزایش می یافت ، کارگران بعد از…