مرور برچسب

فیبر نوری دریایی

نحوه اتصال جزایر سه‌گانه ایران

پس از بهره برداری فیبر نوری دریایی در ایران، اخیرا طرح اتصال سه جزیره ایران از طریق این فناوری و با اهدافی از جمله کاهش اثر تحریم‌های بین المللی در زمینه ارتباطات و افزایش پایداری ارتباطات شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد. کابل‌های مدرن از…