مرور برچسب

فوق تخصص کلیه

آیا مشکل شب ادراری در کودکان،نوعی بیماری می باشد؟

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این باره بیان کرد که شب ادراری نوعی بیماری نمی باشد و اکثر مواقع سیر فیزیولوژیک طبیعی بدن است که بعد از گذشت زمانی به خودی خود خوب می شود. استاد معصومه محکم، درباره مشکل شب ادراری کودکان و روش…