مرور برچسب

فلسفه

هوش مصنوعی و ربات هاي هوشمند از دل فلسفه ذهني معاصر شکل می گیرد

دكتر محمد اصغري، استاد تمام گروه فلسفه در دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي دانشگاه تبريز هستند. گروه فلسفه يكي از قديمي ترين گروه هاي آموزشي دانشكده ادبيات دانشگاه تبريز است كه اساتيد برجسته اي مثل دكتر محمود نوالي، دكتر يحيي يثربي، دكتر…