مرور برچسب

فعالیت میکروبی

کمپوست انسانی !

" ترجمه اختصاصی فصل نیوز" روش‌های جایگزین برای دفن سنتی اجساد؛ تبدیل به کمپوست انسانی پس از مرگ برای دنیایی سبزتر کمپوست انسانی دقیقا چیست؟ در فرآیند کمپوست‌سازی که در ایالت‌های واشنگتن، نیویورک، کالیفرنیا، کلرادو، اورگان و ورمونت قانونی…