مرور برچسب

فصل تابستان

سکته گرمایی چیست؟

از جمله مواردی که در فصل تابستان باید به آن توجه بسیاری شود، اثرات به وجود آمده از گرما بر بدن اشخاص می‌باشد. این فصل با گرمای زیاد خود، تعداد زیادی از افراد را راهی استخر‌ها کرده و همچنین باعث روشن شدن مداوم کولر‌ها جهت مقابله با گرمای…