مرور برچسب

غذای نا سالم

آیا افزایش BMI دارای اهمیت بیشتری است یا عادات غذایی ناسالم؟

پژوهشگران نروژی در مطالعه‌ای جدید به پرسشی درباره اینکه آیا در سلامت کودکان، افزایش توده بدنی اهمیت دارد یا عادات غذایی ناسالم، پاسخ داده‌اند. این پرسش زمان زیادی می‌باشد که ذهن متخصصان تغذیه را ذرگیر کرده است. پژوهش ها بیان می‌کنند که…