مرور برچسب

آموزش و پرورش تبریز

تعطیلی و نیمه تعطیلی مدارس تبریز

دو سال بود که بدلیل کرونا مدارس فعالیتهای حضوری اموزشی را تعطیل کرده بودند.از ۱۴ فروردین امسال مدارس حضوری شد و جمعا با احتساب تعطیلات و جمعه ها۳۵ روز مدارس تا ۳۰ اردی بهشت فعالیت حضوری داشتند و انتظار می رفت تا اخر خرداد کلاسها دایر و بخشی…