مرور برچسب

Agnieszka Wykowska

فریب انسان‌ها توسط ربات ها

چیزی که بین ربات و انسان تفاوت ایجاد می کند، رفتار غیر طبیعی آنها می باشد. ولی امروزه برخی از پژوهشگران تستی انجام داده اند که بیانگر این است یک ربات قادر است تا همانند انسان‌ها رفتار کرده و آن ها را سردرگم کند. برخی از پژوهشگران و…