مرور برچسب

۵۰سالگی

افزایش ۵۰ساله‌هایی که ازدواج نمی‌کنند

بعضی آمارها نشان می‌دهند ۳۰۰ هزار زن و ۱۰۰ هزار مرد در وضعیت تجرد قطعی قرار دارند و ۱۳ درصد خانوارهای ایرانی تک‌نفره‌اند.همچنین چهار درصد از این جمعیت، تجرد اختیاری دارند و ۹درصد دیگر امکان ازدواج ندارند.این آماری غیررسمی است درباره کسانی…