مرور برچسب

کاهش آمادگی جسمانی

پیامدهای کووید ۱۹ بر ورزش دانش‌آموزی

یکی از موضوعات مهم دنیای امروز، بحث پاندمی کووید ۱۹ است که تأثیرات و پیامدهای بسیاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی جوامع داشته است. ازآنجاکه گستره پیامدهای کووید ۱۹ می‌تواند متفاوت باشد، شناسایی و تحلیل این پیامدها در…