مرور برچسب

چین و روسیه

‍ آقای رئیسی کسی پشت پرده نیست!

یادداشت کامبیز مهدیزاده: ابراهیم رئیسی از عوامل پشت پرده و گرانی ها صحبت میکند غافل از اینکه دیگر کسی پشت پرده نیست و همه یکدست روی صحنه ظاهر شده اند و آن پشت پرده ناتوانی و مدیریت ناکارآمد کابینه دولت است نمیتوان ژ.و.ل و.ر.ن.ی  و دیمی دولت…