مرور برچسب

فرانشیز

لیست داروهای بدون تغییر قیمت

سرپرست اداره‌کل دارو و مواد تحت کنترل موسسه غذا و دارو موارد تغییر سیاست ارزی داروهای وارداتی را توضیح داد و بیان کرد که تغییر سیاست ارزی‌ این داروها، نظیر داروهای تولید داخل، باعث زیاد شدن پوشش بیمه برای آن ها شده و در نتیجه قیمت این…