مرور برچسب

عاشورا

اربعین ادامه مکتب عاشورا

واقعه ی عظیم عاشورا،منظومه ی بلندی از فضیلت های انسانی واخلاقی است که زمان و مکان را درنوردیده و در پهنه ی تاریخ بر تارک انسانیت و آزادگی می درخشد.عاشورا پرچم اجرای عدالت و آزادگی و شرف است که بر قله ی خورشید نصب شده است........ و اربعین…