مرور برچسب

ساده زیستی

روش مدیریتی و منش اقتصادی دکتر رفیعیان الگویی برای مدیران امروزی

اگر نگاهی پند آمیز به تاریخ بنگریم، مردانی سترگ هرازگاهی چشم به این گیتی می‌گشایند و با تعلیم و تربیت مناسب و بهینه، چراغ راه جامعه بشری می شوند و در کاستن از آلام مردم، به زندگی مردمان جامعه خود روشنی می‌بخشند و به قول شادروان دکتر…