تاریخ : سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳ Tuesday, 16 July , 2024

خود شکن

۱۲شهریور
به جای خرد کردن استان ها،اختیارات دولت مرکزی را واگذارکنید

به جای خرد کردن استان ها،اختیارات دولت مرکزی را واگذارکنید

باز زمزمه تقسیم استان ها و زایش استان های جدید از محافل دولتیبگوش می رسد مسیری که رضاخانبادستور ارباباناستعماریدر راستای سیاست های منطقه ایانگلستان،به کشوریدر ابعاد چند برابر بزرگتر ازامروزکهقرنها به صورت ممالکمحروسه اداره شده بود بشکل تمرکزگراائی مطلقتحمیل شد و متاسفانه با انقلابنه تنها تمامی سیاست های پهلوی زدوده نشدبلکه بعضابا شدت وحدت بیشتری […]