مرور برچسب

حسابرسان سال

امروز در شورا

انتخاب حسابرسان سال ۱۴۰۱ شهرداری ، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن با رای اکثریت اعضای شورا ، ترکیب پیشنهادی حسابرسان تصویب شد. علیرضا نوای باغبان به عنوان نماینده‌ی ثابت و متخصص شورا جهت شرکت در جلسات کمیته…