مرور برچسب

حالت شناختی یا عاطفی

حسرت بزرگ انسان ها

" ترجمه اختصاصی فصل نیوز" پشیمانی یک حالت شناختی یا عاطفی منفی است که شامل سرزنش خودمان برای یک نتیجه بد، احساس از دست دادن یا اندوه در مورد آنچه ممکن است بوده باشد، یا آرزو می‌کنیم که می‌توانیم انتخاب قبلی خود را لغو کنیم.مخصوصاً برای…