مرور برچسب

جهیزات مدرن ورزشی

ورزش کارکنان در آذربایجان شرقی را جدی بگیریم

آخرین تعریفی که از وظایف مدیر در علم مدیریت بیان می شود این است که مدیر کسی است بتواند از تمامی کارکنان تحت امر خود کار بکشد و نهایت استفاده را از توانمندی کارکنان در جهت افزایش بهره وری و ارائه خدمات مناسب به مردم و مشتریان و جامعه مخاطبان…