مرور برچسب

جنبش مشروطه

۱۴ مرداد و بازخوانی کوتاهی از نقش مردم فهیم آذربایجان در تحولات تاریخ معاصر ایران

در شکل گیری انقلاب مشروطه ایران، نقش تبریز و آذربایجان مثل نقش اسلامبول برای امپراطوری عثمانی/قاهره و اسکندریه برای مصر/کلکته و بمبئی برای هندوستان بود.تحولات سرزمین عثمانی قبل از مشروطه که با امضا 《خط شریف گلخانه 》اتباع سرزمین های وسیع…