مرور برچسب

جنایت

پس از ٢ ماه راز جنایت در زیر زمین فاش شد

زندگی مشترکش تمام شد، اما نه از راه قانونی؛ با یک دسیسه سیاه، با یک نقشه وحشتناک. انبار خانه مرد همسایه شد گور شوهرش. همان شوهری که ۲ ماه آزگار همه در جست‌و‌جویش بودند. صبح دوشنبه وقتی پیکر بی‌نفس هادی از اعماق چاهی در انباری خانه مرد…