مرور برچسب

توالت عمومی

۲۸ آبان روزجهانی توالت و نگاهی به وضعیت این اماکن در کلان شهر های ایران

بزرگ پروردگار عالمیان رحمت فرماید عباس میرزا آن دانای سلسله قاجار که توسعه ایران را در سر داشت و در دارلسلطنه تبریز و عالی قاپوی آن اولین دستشویی عمومی را راه انداخته بود.و انشا آن به پای تأسیس اولین توالت های عمومی در لندن و پاریس می رسد.…