مرور برچسب

آزمایش‌های خون

تشخیص نشانگرهای بیماری آلزایمر با روشی جدید

این نشانگر زیستی که تاو مشتق از مغز یا BD-tau نام دارد، از آزمایش‌های خون تشخیصی فعلی که برای تشخیص بالینی تخریب عصبی مرتبط با آلزایمر استفاده می‌شود، بهتر عمل می‌کند. این نشانگر خاص برای بیماری آلزایمر است و به خوبی با نشانگرهای زیستی…