مرور برچسب

آزادی خواهان

امروزسالروز اوج خیانت روسها در اعدام مشروطه خواهان تبریزی

 ۱۰ دی ۱۱۱ مین سالگرد به دار آویختن ثقه الاسلام و جمعی از مشروطه خواهان تبریزی است.خیانت روسها به ملت ایران در ادوار مختلف تاریخ ضبط شده و در حافظه ملت ایران ماندگار. بخش وسیعی از سرزمین ما را به قلمرو خود افزوده اند. بخش وسیعی از دریای…