مرور برچسب

آتش نشانی

موج جدید انتصابات در شهرداری

پیش بینی می شود، تغییرات در بدنه مدیران شهرداری وارد فاز جدیدی شده و هوشیار به زودی  گزینه های خود را در  مسئولیت های جدید معرفی نماید. براساس اخبارغیر موثق رسیده به نبض شورا طی چند روز آینده هوشیار برخی شهرداران مناطق را تغییر داده و …